Informatie voor beroepskrachten zorg en welzijn

Kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met de zorg voor een familielid noemen we jonge mantelzorgers. Opgroeien in zo’n gezin heeft invloed op hun ontwikkeling of ze nu wel of geen (extra) taken thuis hebben. Met veel jonge mantelzorgers (JMZ) gaat het goed. Voor sommigen is deze thuissituatie echter zwaar en is ondersteuning nodig om sociaal emotionele problemen nu en in de toekomst te voorkomen. Wat kun jij voor hen betekenen?

Risico op overbelasting

​Wist je dat een jonge mantelzorger vaak zo vertrouwd is geraakt met zijn of haar (zorg)taken dat hij/zij zichzelf niet herkennen in de term jonge mantelzorger? Samen kunnen we werken aan betere herkenning, erkenning en ondersteuning van jonge mantelzorgers zodat zij gezond en krachtig kunnen opgroeien.

Het risico op overbelasting is groot wanneer de jonge mantelzorger:

 • Tussen de 10/12 en 16 jaar oud is;

 • Opgroeit met één ouder;

 • Opgroeit met een psychisch ziek gezinslid;

 • Emotionele zorg geeft (troost bieden);

 • Door de zorgtaken geen tijd meer heeft voor het eigen leven en de eigen ontwikkeling;

 • Dochter is van een zieke moeder;

 • Te maken heeft met een laag of sterk dalend inkomen;

 • Kind is van migranten met taalproblemen en religieuze of culturele bezwaren tegen gebruik van voorzieningen.

Wat helpt problemen voorkomen?
 • Hechte band met ouders, broer/zus

 • Gezonde ouder-kindrelatie

 • Heldere, duidelijke communicatie binnen het gezin

 • Goed contact met vrienden

 • Sociale steun binnen en buiten het gezin

 • Beperkte duur van de lichamelijke ziekte gezinslid

 • Heldere kijk van het kind op zichzelf en op de gezinsproblematiek

 • Aanwezigheid van professionele steun

In gesprek met de jonge mantelzorger
 • Problematiseer niet! JMZ’ers willen niet zielig gevonden worden. Zie hen als normale kinderen/jongeren in een soms moeilijke situatie

 • Luister actief, toon oprechte belangstelling en waardering maar vul niet in

 • Wijs de JMZ’er op mogelijkheden voor extra begeleiding op school (mentor, schoolmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, schoolpsycholoog, intern begeleider (BS)

 • Laat hen weten dat zij niet de enige zijn in deze situatie. Wijs de JMZ’er op de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten via JMZ Zuid.

Wat kun je nog meer doen?
 • Meld de JMZ’er aan voor het 'Wat een geluk dat jij er bent'-pakket via bovenstaande link

 • Maak je je zorgen over het kind? Leg je casus anoniem voor aan JMZ Zuid via t.goessen@mantelzorgzuid.nl of via 043 – 321 50 46.